PRINCIPAL ACTS
Number Title Date Coming Into Force
AKTA 812 Akta Kewangan 2018 Akta Cukai Pendapatan 1967 [Akta 53] lihat s 3; Akta Penggalakan Pelaburan 1986 [Akta 327] lihat s 31; Akta Setem 1949 [Akta 378] lihat s 63; Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976 [Act 169] lihat s 69; Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990 [Akta 445] lihat s 71; Akta Cukai Perkhidmatan 2018 [Akta 807] lihat s 83; Akta Cukai Jualan 2018 [Akta 806] lihat s 91
ACT 812 Finance Act 2018 The Income Tax Act 1967 [Act 53] see s 3; The Promotion of Investments Act 1986 [Act 327] see s 31; The Stamp Act 1949 [Act 378] see s 63; The Real Property Gains Tax Act 1976 [Act 169] see s 69; The Labuan Business Activity Tax Act 1990 [Act 445] see s 71; The Service Tax Act 2018 [Act 807] see s 83; The Sales Tax Act 2018 [Act 806] see s 91
AKTA 811 Akta Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (Pembubaran) 2018 1 Januari 2019 [PU(B) 732/2018]
ACT 811 Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (Dissolution) Act 2018 1 January 2019 [PU(B) 732/2018]
AKTA 810 Akta Perbadanan Padang Golf Subang 1968 (Disemak 2018) 12 November 2018 Tarikh yang ditetapkan untuk mula berkuat kuasanya edisi semakan ini menurut perenggan 6(1)(xxiii) Akta Penyemakan Undang-Undang 1968 [Akta 1]; Disemak semula pada 1 November 2018; Pertama kali diperbuat dalam tahun 1968 sebagai Akta Parlimen No 26 tahun 1968; Semakan Pertama - 1993 (Akta 509 mbp 8 Oktober 1993)
ACT 810 Subang Golf Course Corporation Act 1968 (Revised 2018) 12 November 2018 pursuant to paragraph 6(1)(xxiii) of the Revision of Laws Act 1968 [Act 1]; Revised up to 1 November 2018; First enacted in 1968 as Act of Parliament No 26 of 1968; First Revision - 1993 (Act 509 wef 8 October 1993)
AKTA 809 Akta Pertaruhan Wang Terkumpul 1967 (Disemak 2018) 12 November 2018 Tarikh yang ditetapkan untuk mula berkuat kuasanya edisi semakan ini menurut perenggan 6(1)(xxiii) Akta Penyemakan Undang-Undang 1968 [Akta 1]; Disemak semula pada 1 November 2018; Pertama kali diperbuat dalam tahun 1967 sebagai Akta Parlimen No 72 tahun 1967; Semakan Pertama - 1989 (Akta 384 mbp 21 September 1989)
ACT 809 Pool Betting Act 1967 (Revised 2018) 12 November 2018 pursuant to paragraph 6(1)(xxiii) of the Revision of Laws Act 1968 [Act 1]; Revised up to 1 November 2018; First enacted in 1967 as Act of Parliament No 72 of 1967; First Revision - 1989 (Act 384 wef 21 September 1989)
AKTA 808 Akta Lagu Kebangsaan 1968 (Disemak 2018) 1 November 2018 Tarikh yang ditetapkan untuk mula berkuat kuasanya edisi semakan ini menurut perenggan 6(1)(xxiii) Akta Penyemakan Undang-Undang 1968 [Akta 1]; Disemak semula pada 15 Oktober 2018; Pertama kali diperbuat dalam tahun 1968 sebagai Akta Parlimen No 20 tahun 1968; Semakan Pertama - 1989 (Akta 390 mbp 19 Oktober 1989)
ACT 808 National Anthem Act 1968 (Revised 2018) 1 November 2018 pursuant to paragraph 6(1)(xxiii) of the Revision of Laws Act 1968 [Act 1]; Revised up to 15 October 2018; First enacted in 1968 as Act of Parliament No 20 of 1968; First Revision - 1989 (Act 390 wef 19 October 1989)
AKTA 807 Akta Cukai Perkhidmatan 2018 1 September 2018 [PU(B) 508/2018]
ACT 807 Service Tax Act 2018 1 September 2018 [PU(B) 508/2018]
AKTA 806 Akta Cukai Jualan 2018 1 September 2018 [PU(B) 506/2018]
ACT 806 Sales Tax Act 2018 1 September 2018 [PU(B) 506/2018]
AKTA 805 Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan (Pemansuhan) 2018 1 September 2018 [PU(B) 510/2018]
ACT 805 Goods And Services Tax (Repeal) Act 2018 1 September 2018 [PU(B) 510/2018]
AKTA 804 Akta Pergigian 2018 Belum Berkuat kuasa
ACT 804 Dental Act 2018 Not Yet In Force
AKTA 803 Akta Antiberita Tidak Benar 2018 11 April 2018 [PU(B) 174/2018]
ACT 803 Anti-Fake News Act 2018 11 April 2018 [PU(B) 174/2018]
AKTA 802 Akta Kemudahan Dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Warga Emas Swasta 2018 Belum Berkuat kuasa
ACT 802 Private Aged Healthcare Facilities And Services Act 2018 Not Yet In Force
AKTA 801 Akta Kewangan (No. 2) 2017 Seperti dinyatakan di dalam Akta kecuali s 20 - 23; 1 Januari 2018 [PU(B) 610/2017] - s 20, 21 dan 23; 1 Oktober 2018 [PU(B) 610/2017 - s 22]
ACT 801 Finance (No. 2) Act 2017 As provided in the Act except s 20 - 23; 1 January 2018 [PU(B) 610/2017] - s 20, 21 and 23; 1 October 2018 [PU(B) 610/2017] - s 22
AKTA 800 Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017 1 January 2018 [PU(B) 606/2017]
ACT 800 Employment Insurance System Act 2017 1 January 2018 [PU(B) 606/2017]
AKTA 799 Akta Agensi Kawalan Sempadan Malaysia 2017 29 Disember 2017 [PU(B) 595/2017]
ACT 799 Malaysian Border Security Agency Act 2017 29 December 2017 [PU(B) 595/2017]
ACT 798 Local Authorities (Conditions Of Service) Act 1964 (Revised 2017) 15 November 2017 pursuant to paragraph 6(1)(xxiii) of the Revision of Laws Act 1968 [Act 1]; Revised up to 1 November 2017; First enacted in 1968 as Act of Parliament No 9 of 1964
ACT 797 Sabah Ports Authority (Consequential Provisions) Act 1968 (Revised 2017) 15 November 2017 pursuant to paragraph 6(1)(xxiii) of the Revision of Laws Act 1968 [Act 1]; Revised up to 1 November 2017; First enacted in 1968 as Act No 25 of 1968
AKTA 796 Akta Kerja (Sekatan) 1968 (Disemak 2017) 16 November 2017 Tarikh yang ditetapkan untuk mula berkuat kuasanya edisi semakan ini menurut perenggan 6(1)(xxiii) Akta Penyemakan Undang-Undang 1968 [Akta 1]; Disemak semula pada 1 November 2017; Pertama kali diperbuat dalam tahun 1968 sebagai Akta Parlimen No 36 tahun 1968; Semakan Pertama - 1988 (Akta 353 mbp 3 November 1988)
ACT 796 Employment (Restriction) Act 1968 (Revised 2017) 15 November 2017 pursuant to paragraph 6(1)(xxiii) of the Revision of Laws Act 1968 [Act 1]; Revised up to 1 November 2017; First enacted in 1968 as Act of Parliament No 36 of 1968; First Revision - 1988 (Act 353 wef 3 November 1988)
AKTA 795 Akta Akses Kepada Sumber Biologi Dan Perkongsian Faedah 2017 Belum Berkuat kuasa
ACT 795 Access To Biological Resources And Benefit Sharing Act 2017 Not Yet In Force
AKTA 794 Akta Perempuan Bersuami Dan Anak-Anak (Penguatkuasaan Nafkah) 1968 (Disemak 2017) 16 Oktober 2017 Tarikh yang ditetapkan untuk mula berkuat kuasanya edisi semakan ini menurut perenggan 6(1)(xxiii) Akta Penyemakan Undang-Undang 1968 [Akta 1]; Disemak semula pada 2 Oktober 2017; Pertama kali diperbuat dalam tahun 1968 sebagai Akta Parlimen No 8 tahun 1968; Semakan Pertama - 1988 (Akta 356 mbp 1 Disember 1988)
ACT 794 Married Women And Children (Enforcement Of Maintenance) Act 1968 (Revised 2017) 16 October 2017 pursuant to paragraph 6(1)(xxiii) of the Revision of Laws Act 1968 [Act 1]; Revised up to 2 October 2017; First enacted in 1968 as Act of Parliament No 8 of 1968; First Revision - 1988 (Act 356 wef 1 December 1988)
AKTA 793 Akta Penanam Padi (Pengawalan Sewa Dan Jaminan Pemegangan) 1967 (Disemak 2017) 16 Oktober 2017 Tarikh yang ditetapkan untuk mula berkuat kuasanya edisi semakan ini menurut perenggan 6(1)(xxiii) Akta Penyemakan Undang-Undang 1968 [Akta 1]; Disemak semula pada 2 Oktober 2017; Pertama kali diperbuat dalam tahun 1967 sebagai Akta Parlimen No 43 tahun 1967; Semakan Pertama - 1994 (Akta 528 mbp 12 Disember 1994)
ACT 793 Padi Cultivators (Control Of Rent And Security Of Tenure) Act 1967 (Revised 2017) 16 October 2017 pursuant to paragraph 6(1)(xxiii) of the Revision of Laws Act 1968 [Act 1]; Revised up to 2 October 2017; First enacted in 1967 as Act of Parliament No 43 of 1967; First Revision - 1994 (Act 528 wef 12 December 1994)
AKTA 792 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 10 Julai 2017 [PU(B) 340/2017]
ACT 792 Sexual Offences Against Children Act 2017 10 July 2017 [PU(B) 340/2017]
AKTA 791 Akta Cukai Pelancongan 2017 1 Ogos 2017, PU(B) 398/2017 - Bahagian I, II, IV, X, seksyen 8 dan 9; 1 September 2017, PU(B) 398/2017 - Bahagian V, VI, VII, VIII, IX, seksyen 6 dan 7
ACT 791 Tourism Tax Act 2017 1 August 2017 [PU(B) 398/2017] - Parts I, II, IV and X, and sections 8 and 9; 1 September 2017 [PU(B) 398/2017] - Parts V, VI, VII, VIII and IX, and sections 6 and 7
AKTA 790 Akta Mahkamah (Kaedah-Kaedah Pemulaan Tindakan Sivil) 2017 15 July 2017 [PU(B) 341/2017]
ACT 790 Courts (Modes Of Commencement Of Civil Actions) Act 2017 15 July 2017 [PU(B) 341/2017]
AKTA 789 Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017 13 Jun 2017 [PU(B) 299/2017]
ACT 789 Self-Employment Social Security Act 2017 13 June 2017 [PU(B) 299/2017]
AKTA 788 Akta Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia 2017 19 Februari 2018 [PU(B) 88/2018]
ACT 788 Civil Aviation Authority Of Malaysia Act 2017 19 February 2018 [PU(B) 88/2018]
ACT 787 Akta Kesalahan Yang Berhubungan Dengan Anugerah 2017 25 Oktober 2017 [PU(B) 509/2017]
ACT 787 Offences Relating To Awards Act 2017 25 October 2017 [PU(B) 509/2017]

AMENDING ACTS
Number Title Date Coming Into Force Principal/Amending Act No
AKTA A1589 Akta Maktab Kerjasama (Pemerbadanan) (Pindaan) 2019 1 September 2011 - Bahagian II Akta ini ACT A1398; ACT NO. 35 TAHUN 1968; ACT 437
ACT A1589 Co-Operative College (Incorporation) (Amendment) Act 2019 1 September 2011 - only Part II of this Act ACT A1398; ACT NO. 35 TAHUN 1968; ACT 437
AKTA A1588 Akta Jalan, Parit Dan Bangunan (Pindaan) 2019 Belum berkuat kuasa ACT 133
ACT A1588 Street, Drainage And Building (Amendment) Act 2019 Not Yet In Force ACT 133
AKTA A1587 Akta Sewa Beli (Pindaan) 2019 1 Mac 2019 [PU(B) 116/2019] ACT 212
ACT A1587 Hire-Purchase (Amendment) Act 2019 1 March 2019 [PU(B) 117/2019] ACT 212
AKTA A1586 Akta Kanak-Kanak Dan Orang Muda (Pekerjaan) (Pindaan) 2019 1 Februari 2019 [PU(B) 62/2019] ACT 350
ACT A1586 Children And Young Persons (Employment) (Amendment) Act 2019 1 February 2019 [PU(B) 62/2019] ACT 350
AKTA A1585 Akta Pengangkutan Jalan (Pindaan) 2019 1 Mac 2019 [PU(B) 113/2019] ACT 333
ACT A1585 Road Transport (Amendment) Act 2019 1 March 2019 [PU(B) 113/2019] ACT 333
AKTA A1584 Akta Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Pindaan) 2019 15 Mac 2019 [PU(B) 133/2019] ACT 174
ACT A1584 Educational Institutions (Discipline) (Amendment) Act 2019 15 March 2019 [PU(B) 133/2019] ACT 174
AKTA A1583 Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (Pindaan) 2019 15 Mac 2019 [PU(B) 132/2019] ACT 555
ACT A1583 Private Higher Educational Institutions (Amendment) Act 2019 15 March 2019 [PU(B) 132/2019] ACT 555
AKTA A1582 Akta Universiti Dan Kolej Universiti (Pindaan) 2019 15 Mac 2019 [PU(B) 131/2019] ACT 30
ACT A1582 Universities And University Colleges (Amendment) Act 2019 15 March 2019 [PU(B) 131/2019] ACT 30
AKTA A1581 Akta Eksais (Pindaan) 2018 2 Januari 2019 [PU(B) 7/2019] ACT 176
ACT A1581 Excise (Amendment) Act 2018 2 January 2019 [PU(B) 7/2019] ACT 176
AKTA A1580 Akta Kastam (Pindaan) (No. 2) 2018 2 Januari 2019 [PU(B) 6/2019] ACT 235
ACT A1580 Customs (Amendment) (No. 2) Act 2018 2 January 2019 [PU(B) 6/2019] ACT 235
AKTA A1579 Akta Cukai Perkhidmatan (Pindaan) 2018 2 Januari 2019 [PU(B) 5/2019] ACT 807
ACT A1579 Service Tax (Amendment) Act 2018 2 January 2019 [PU(B) 5/2019] ACT 807
AKTA A1578 Akta Cukai Jualan (Pindaan) 2018 2 Januari 2019 [PU(B) 4/2019] ACT 806
ACT A1578 Sales Tax (Amendment) Act 2018 2 January 2019 [PU(B) 4/2019] ACT 806
AKTA A1577 Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan (Pindaan) 2018 28 Disember 2018 ACT 445
ACT A1577 Labuan Business Activity Tax (Amendment) Act 2018 28 December 2018 ACT 445
AKTA A1576 Akta Cukai Pendapatan (Pindaan) 2018 28 Disember 2018 - s 2, 6, 7, 8, 9 dan 10; Tahun taksiran 2019 dan tahun-tahun taksiran yang berikutnya - s 3, 4 dan 5 ACT 53
ACT A1576 Income Tax (Amendment) Act 2018 28 December 2018 - s 2, 6, 7, 8, 9 and 10; Year of assessment 2019 and subsequent years of assessment - s 3, 4 and 5 ACT 53
AKTA A1575 Akta Perbekalan 2019 28 Disember 2018
ACT A1575 Supply Act 2019 28 December 2018
AKTA A1574 Akta Pengangkutan Awam Darat (Pindaan) 2018 1 Januari 2019 [PU(B) 733/2018] ACT 715
ACT A1574 Land Public Transport (Amendment) Act 2018 1 January 2019 [PU(B) 733/2018] ACT 715
AKTA A1573 Akta Perbekalan (Penguntukan Semula Peruntukan Perbelanjaan) 2018 2 Julai 2018
ACT A1573 Supply (Reallocation Of Appropriated Expenditure) Act 2018 2 July 2018
AKTA A1572 Akta Zon Bebas (Pindaan) 2018 1 September 2018 [PU(B) 512/2018] ACT 438
ACT A1572 Free Zones (Amendment) Act 2018 1 September 2018 [PU(B) 512/2018] ACT 438
AKTA A1571 Akta Kastam (Pindaan) 2018 1 September 2018 [PU(B) 511/2018] ACT 235
ACT A1571 Customs (Amendment) Act 2018 1 September 2018 [PU(B) 511/2018] ACT 235
AKTA A1570 Akta Pembangunan Sukan (Pindaan) 2018 1 Mac 2019 [PU(B) 116/2019] ACT 576
ACT A1570 Sports Development (Amendment) Act 2018 1 March 2019 [PU(B) 116/2019] ACT 576
AKTA A1569 Akta Timbang Tara (Pindaan) (No. 2) 2018 8 Mei 2018 [PU(B) 265/2018] ACT 646
ACT A1569 Arbitration (Amendment) (No. 2) Act 2018 8 May 2018 [PU(B) 265/2018] ACT 646
AKTA A1568 Akta Perkhidmatan Bomba (Pindaan) 2018 1 September 2018 [PU(B) 505/2018] ACT 341
ACT A1568 Fire Services (Amendment) Act 2018 1 September 2018 [PU(B) 505/2018] ACT 341
AKTA A1567 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (Pindaan) 2018 1 Oktober 2018 [PU(B) 541/2018] kecuali seksyen 4 ACT 694
ACT A1567 Malaysian Anti-Corruption Commission (Amendment) Act 2018 1 October 2018 [PU(B) 541/2018] except section 4 ACT 694
ACT A1566 Akta Had Masa (Pindaan) 2018 Belum berkuat kuasa ACT 254
ACT A1566 Limitation (Amendment) Act 2018 Not Yet In Force ACT 254
AKTA A1565 Akta Perbekalan Tambahan (2017) 2018 10 April 2018
ACT A1565 Supplementary Supply (2017) Act 2018 10 April 2018

PU(A)
Number Title Date Coming Into Force Principal Act No
PU(A) 101/2019 Civil Aviation (Fees And Charges) (Amendment) Regulations 2019 30 March 2019 PU(A) 99/2016
PU(A) 100/2019 Civil Aviation (Amendment) Regulations 2019 30 March 2019 PU(A) 97/2016
PU(A) 99/2019 Civil Aviation (Security) Regulations 2019 30 March 2019 ACT 3
PU(A) 98/2019 Motor Vehicles (Registration And Licensing) (Amendment) Rules 2019 1 April 2019 LN 173/1959
PU(A) 97/2019 Pesticides (Certificate Of Identity) (Amendment) Rules 2019 1 April 2019 PU(A) 398/1981
PU(A) 96/2019 Price Control And Anti-Profiteering (Determination Of Maximum Retail Price For Petrol And Diesel) (No. 9) Order 2019 30 March 2019 ACT 723
PU(A) 95/2019 Customs (Anti-Dumping Duties) (Extension) Order 2019 30 March 2019 ACT 504; ACT 235
PU(A) 94/2019 Road Transport (Prohibition Of Use Of Road) (City Of Kuala Lumpur) Order 2019 1 April 2019
PU(A) 93/2019 Sales Tax (Persons Exempted From Payment Of Tax) (Amendment) Order 2019 27 March 2019 PU(A) 210/2018
PU(A) 92/2019 Sales Tax (Imposition Of Sales Tax In Respect Of Designated Areas) (Amendment) Order 2019 27 March 2019 PU(A) 206/2018
PU(A) 91/2019 Excise Duties (Exemption) (Amendment) Order 2019 27 March 2019 PU(A) 444/2017
PU(A) 90/2019 Excise Duties (Tioman) (Amendment) Order 2019 27 March 2019 PU(A) 242/2004
PU(A) 89/2019 Excise Duties (Labuan) (Revocation) Order 2019 27 March 2019 ACT 176
PU(A) 88/2019 Excise Duties (Langkawi) (Revocation) Order 2019 27 March 2019 ACT 176
PU(A) 87/2019 Customs Duties (Labuan) (Revocation) Order 2019 27 March 2019 ACT 235
PU(A) 86/2019 Customs Duties (Tioman) (Amendment) Order 2019 27 March 2019 PU(A) 239/2004
PU(A) 85/2019 Customs Duties (Langkawi) (Amendment) Order 2019 27 March 2019 PU(A) 489/1986
PU(A) 84/2019 Film Censorship (Prohibition) Order 2019 26 March 2019
PU(A) 83/2019 Price Control And Anti-Profiteering (Determination Of Maximum Retail Price For Petrol And Diesel) (No. 8) Order 2019 [revoked By Pu(A) 96/2019] 23 March 2019 ACT 723
PU(A) 82/2019 Stamp Duty (Exemption) (No. 3) Order 2019 1 January 2019 ACT 378
PU(A) 81/2019 Stamp Duty (Exemption) (No. 2) Order 2019 1 January 2019 ACT 378
PU(A) 80/2019 Price Control And Anti-Profiteering (Determination Of Maximum Retail Price For Petrol And Diesel) (No. 7) Order 2019 16 March 2019 ACT 723
PU(A) 79/2019 Births And Deaths Registration (Compounding Of Offences) Rules 2019 15 March 2019 ACT 299
PU(A) 78/2019 Road Transport (Compounding Of Offences) (Amendment) Rules 2019 15 March 2019 PU(A) 103/2003
PU(A) 77/2019 Road Transport (Compounding Of Offences) (Perbadanan Putrajaya) (Amendment) Rules 2019 15 March 2019 PU(A) 311/2003
PU(A) 76/2019 Companies (Practising Certificate For Secretaries) Regulations 2019 15 March 2019 ACT 777
PU(A) 75/2019 Companies (Exemption) (No. 2) Order 2019 15 March 2019 ACT 777
PU(A) 74/2019 Customs Duties (Exemption) (Amendment) Order 2019 14 March 2019 PU(A) 445/2017
PU(A) 73/2019 Customs (Prohibition Of Imports) (Amendment) (No. 2) Order 2019 15 March 2019 PU(A) 103/2017
PU(A) 72/2019 Customs (Prohibition Of Exports) (Amendment) Order 2019 15 March 2019 PU(A) 102/2017
PU(A) 71/2019 Private Higher Educational Institutions (Advertisement) (Amendment) Regulations 2019 15 March 2019 PU(A) 543/1997
PU(A) 70/2019 Price Control And Anti-Profiteering (Determination Of Maximum Retail Price For Petrol And Diesel) (No. 6) Order 2019 [revoked By Pu(A) 80/2019] 9 March 2019 ACT 723
PU(A) 69/2019 Customs (Anti-Dumping Duties) Order 2019 8 March 2019 to 7 March 2024 ACT 504; ACT 235
PU(A) 68/2019 Weight Restrictions (Federal Roads) (Amendment) Order 2019 7 March 2019 PU(A) 478/1989
PU(A) 67/2019 Printing Presses And Publications (Control Of Undesirable Publications) Order 2019 7 March 2019 ACT 301
PU(A) 66/2019 Licensed Land Surveyors Regulations (Amendment) 2019 1 May 2019 PU(A) 331/2011
PU(A) 65/2019 Price Control And Anti-Profiteering (Determination Of Maximum Retail Price For Petrol And Diesel) (No. 5) Order 2019 [revoked By Pu(A) 70/2019] 2 March 2019 ACT 723
PU(A) 64/2019 Perintah Perubatan (Pindaan Jadual Kedua) (No. 2) 2019 2 Mac 2019 ACT 50
PU(A) 64/2019 Medical (Amendment Of Second Schedule) (No. 2) Order 2019 2 March 2019 ACT 50
PU(A) 63/2019 Self–employment Social Security (Supply) Regulations 2019 2 March 2019 ACT 789
PU(A) 62/2019 Employment Insurance System (Supply) Regulations 2019 2 March 2019 ACT 800
PU(A) 61/2019 Employees’ Social Security (Supply) Regulations 2019 2 March 2019 ACT 4
PU(A) 60/2019 Occupational Safety And Health (Noise Exposure) Regulations 2019 1 June 2019 ACT 514
PU(A) 59/2019 Factories And Machinery (Noise Exposure) (Revocation) Regulations 2019 1 June 2019 ACT 139
PU(A) 58/2019 Biosafety (Amendment Of First And Third Schedules) Order 2019 - Corrigendum PU(A) 36/2019
PU(A) 57/2019 Sports Development (Licensing) Regulations 2019 1 March 2019 ACT 576
PU(A) 56/2019 Hire Purchase (Fee For Second-Hand Motor Vehicle Inspection Report) Regulations 2019 1 March 2019 ACT 212
PU(A) 55/2019 Income Tax (Exemption) (No. 2) Order 2019 Year of assessment 2018 ACT 53
PU(A) 54/2019 Births And Deaths Registration Rules 2019 1 March 2019 ACT 299
PU(A) 53/2019 Income Tax (Exemption) Order 2019 Year of assessment 2019 ACT 53

PU(B)
Number Title Date Coming Into Force Principal Act No
PU(B) 170/2019 Special Direction Of The Minister 3 April 2019 ACT 621
PU(B) 169/2019 Special Direction Of The Minister 3 April 2019 ACT 621
PU(B) 168/2019 Notice Of Contested Election By-Election Of The State Legislative Assembly Of N.27 Rantau For The State Of Negeri Sembilan 2 April 2019 PU(A) 386/1981
PU(B) 167/2019 Notice Of Proposed Revocation Of Reservation Of Land For Public Purpose 2 April 2019 ACT 56/1965
PU(B) 166/2019 Exemption Under Section 65u 1 April 2019 ORD 70/1952
PU(B) 164/2019 Notice Of Initiation Of Administrative Review Of An Anti-Dumping Duty With Regard To The Imports Of Cellulose Fibre Reinforced Cement Flat And Pattern Sheets Originating Or Exported From The Kingdom Of Thailand 30 March 2019 ACT 504; PU(A) 233/1994
PU(B) 164/2019 Notice Of Initiation Of An Anti-Dumping Duty Investigation With Regard To The Imports Of Cold Rolled Coils Of Iron Or Non-Alloy Steel, Of Width More Than 1300mm Originating Or Exported From The People’s Republic Of China, Japan, The Republic Of Korea And The Socialist Republic Of Viet Nam 30 March 2019 ACT 504; PU(A) 233/1994
PU(B) 163/2019 Notification Of Values Of Crude Petroleum Oil Under Section 12 29 March 2019 to 11 April 2019 ACT 235
PU(B) 162/2019 List Of Labuan Takaful Licensees 29 March 2019 ACT 705
PU(B) 161/2019 List Of Labuan Islamic Banks 29 March 2019 ACT 705
PU(B) 160/2019 List Of Labuan Banks And Labuan Investment Banks Licensee Whose Licence Have Been Revoked Or Surrendered 29 March 2019 ACT 704
PU(B) 159/2019 List Of Labuan Banks And Labuan Investment Banks 29 March 2019 ACT 704
PU(B) 158/2019 List Of Insurance Licensees Whose Licences Have Been Revoked Or Surrendered 29 March 2019 ACT 704
PU(B) 157/2019 List Of Insurance Licensees 29 March 2019 ACT 704
PU(B) 156/2019 Notice Of Revision Of Supplementary Electoral Rolls 28 March 2019 PU(A) 293/2002
PU(B) 155/2019 Notice Under Section 70 12 April 2019 ACT 333
PU(B) 154/2019 Notice To Third Parties 27 March 2019 ACT 613
PU(B) 153/2019 Notification Of Values Of Palm Kernel Under Section 12 1 April 2019 to 30 April 2019 ACT 235
PU(B) 152/2019 Special Direction Of The Minister 27 March 2019 ACT 621
PU(B) 151/2019 Appointment Of Registrar Specified in column (2) of the Schedule ACT 685
PU(B) 150/2019 Appointment Of Member Of The Competition Commission 1 March 2019 to 28 February 2022 ACT 713
PU(B) 149/2019 Notification Of Establishment Of Welfare Home 22 March 2019 ACT 183
PU(B) 148/2019 Appointment And Revocation Of Appointment Of Members Of The Board 21 March 2019 ACT 551
PU(B) 147/2019 Notice To Third Parties 21 March 2019 ACT 613
PU(B) 146/2019 Reservation Of Land For Public Purpose For Lot 200431 Mukim Setapak 19 March 2019 ACT 56/1965
PU(B) 145/2019 Reservation Of Land For Public Purpose For Lot 80009 Mukim Ampang 19 March 2019 ACT 56/1965
PU(B) 144/2019 Notice Under Section 70 1 April 2019 ACT 333
PU(B) 143/2019 Notice Under Subregulation 11(5a) Polling Hours For The By-Election Of The State Legislative Assembly N.27 Rantau In The State Of Negeri Sembilan 16 March 2019 PU(A) 386/1981
PU(B) 142/2019 Notice To Third Parties 16 March 2019 ACT 613
PU(B) 141/2019 Appointment Of Date Of Coming Into Operation Of Computerization System Of Strata Titles 1 April 2019 ACT 318
PU(B) 140/2019 Notification Of Values Of Crude Palm Oil Under Section 12 1 April 2019 to 30 April 2019 ACT 235
PU(B) 139/2019 Notice To Third Parties 15 March 2019 ACT 613
PU(B) 138/2019 Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa 15 Mac 2019 ACT 777
PU(B) 138/2019 Appointment Of Date Of Coming Into Operation 15 March 2019 ACT 777
PU(B) 137/2019 Notification Of Values Of Crude Petroleum Oil Under Section 12 15 March 2019 to 28 March 2019 ACT 235
PU(B) 136/2019 Appointment Of Commissioner Of Buildings And Deputy Commissioner Of Buildings For The Federal Territory Of Putrajaya Specified in column (3) of the Schedule ACT 757
PU(B) 135/2019 Pemberitahuan Zon Bebas (Pindaan Jadual Pertama) 2019 1 April 2019 ACT 438
PU(B) 135/2019 Free Zones (Amendment Of First Schedule) Notification 2019 1 April 2019 ACT 438
PU(B) 134/2019 Free Zones (Declared Area) Notification 2019 1 April 2019 ACT 438
PU(B) 133/2019 Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa 13 Mac 2019 ACT A1584
PU(B) 133/2019 Appointment Of Date Of Coming Into Operation 13 March 2019 ACT A1584
PU(B) 132/2019 Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa 13 Mac 2019 ACT A1583
PU(B) 132/2019 Appointment Of Date Of Coming Into Operation 13 March 2019 ACT A1583
PU(B) 131/2019 Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa 13 Mac 2019 ACT A1582
PU(B) 131/2019 Appointment Of Date Of Coming Into Operation 13 March 2019 ACT A1582
PU(B) 130/2019 Appointment Of Chairman Of A Division Of The Industrial Court 1 November 2018 to 31 October 2020 ACT 177
PU(B) 129/2019 Notification Under Section 60 11 March 2019 to 15 April 2019 ACT 206
PU(B) 128/2019 Notification Under Section 60 11 March 2019 to 15 April 2019 ACT 206
PU(B) 127/2019 Notice Of Negative Final Determination Of An Anti-Dumping Duty Investigation With Regard To The Imports Of Flat Rolled Product Of Iron Alloy Or Non-Alloy Steel, Plated Or Coated With Zinc, Using Hot Dip Process (Galvanised Iron Coils/sheets Or Galvanised Steel Coils/sheets) Originating Or Exported F 8 March 2019 ACT 504; PU(A) 233/1994
PU(B) 126/2019 Notice Of Affirmative Final Determination Of An Anti-Dumping Duty Investigation With Regard To The Imports Of Flat Rolled Product Of Iron Alloy Or Non-Alloy Steel, Plated Or Coated With Zinc, Using Hot Dip Process (Galvanised Iron Coils/sheets Or Galvanised Steel Coils/sheets) Originating Or Exporte 8 March 2019 ACT 504; PU(A) 233/1994