PRINCIPAL ACTS
Number Title Date Coming Into Force
AKTA 812 Akta Kewangan 2018 Akta Cukai Pendapatan 1967 [Akta 53] lihat s 3; Akta Penggalakan Pelaburan 1986 [Akta 327] lihat s 31; Akta Setem 1949 [Akta 378] lihat s 63; Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976 [Act 169] lihat s 69; Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990 [Akta 445] lihat s 71; Akta Cukai Perkhidmatan 2018 [Akta 807] lihat s 83; Akta Cukai Jualan 2018 [Akta 806] lihat s 91
ACT 812 Finance Act 2018 The Income Tax Act 1967 [Act 53] see s 3; The Promotion of Investments Act 1986 [Act 327] see s 31; The Stamp Act 1949 [Act 378] see s 63; The Real Property Gains Tax Act 1976 [Act 169] see s 69; The Labuan Business Activity Tax Act 1990 [Act 445] see s 71; The Service Tax Act 2018 [Act 807] see s 83; The Sales Tax Act 2018 [Act 806] see s 91
AKTA 811 Akta Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (Pembubaran) 2018 1 Januari 2019 [PU(B) 732/2018]
ACT 811 Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (Dissolution) Act 2018 1 January 2019 [PU(B) 732/2018]
AKTA 810 Akta Perbadanan Padang Golf Subang 1968 (Disemak 2018) 12 November 2018 Tarikh yang ditetapkan untuk mula berkuat kuasanya edisi semakan ini menurut perenggan 6(1)(xxiii) Akta Penyemakan Undang-Undang 1968 [Akta 1]; Disemak semula pada 1 November 2018; Pertama kali diperbuat dalam tahun 1968 sebagai Akta Parlimen No 26 tahun 1968; Semakan Pertama - 1993 (Akta 509 mbp 8 Oktober 1993)
ACT 810 Subang Golf Course Corporation Act 1968 (Revised 2018) 12 November 2018 pursuant to paragraph 6(1)(xxiii) of the Revision of Laws Act 1968 [Act 1]; Revised up to 1 November 2018; First enacted in 1968 as Act of Parliament No 26 of 1968; First Revision - 1993 (Act 509 wef 8 October 1993)
AKTA 809 Akta Pertaruhan Wang Terkumpul 1967 (Disemak 2018) 12 November 2018 Tarikh yang ditetapkan untuk mula berkuat kuasanya edisi semakan ini menurut perenggan 6(1)(xxiii) Akta Penyemakan Undang-Undang 1968 [Akta 1]; Disemak semula pada 1 November 2018; Pertama kali diperbuat dalam tahun 1967 sebagai Akta Parlimen No 72 tahun 1967; Semakan Pertama - 1989 (Akta 384 mbp 21 September 1989)
ACT 809 Pool Betting Act 1967 (Revised 2018) 12 November 2018 pursuant to paragraph 6(1)(xxiii) of the Revision of Laws Act 1968 [Act 1]; Revised up to 1 November 2018; First enacted in 1967 as Act of Parliament No 72 of 1967; First Revision - 1989 (Act 384 wef 21 September 1989)
AKTA 808 Akta Lagu Kebangsaan 1968 (Disemak 2018) 1 November 2018 Tarikh yang ditetapkan untuk mula berkuat kuasanya edisi semakan ini menurut perenggan 6(1)(xxiii) Akta Penyemakan Undang-Undang 1968 [Akta 1]; Disemak semula pada 15 Oktober 2018; Pertama kali diperbuat dalam tahun 1968 sebagai Akta Parlimen No 20 tahun 1968; Semakan Pertama - 1989 (Akta 390 mbp 19 Oktober 1989)
ACT 808 National Anthem Act 1968 (Revised 2018) 1 November 2018 pursuant to paragraph 6(1)(xxiii) of the Revision of Laws Act 1968 [Act 1]; Revised up to 15 October 2018; First enacted in 1968 as Act of Parliament No 20 of 1968; First Revision - 1989 (Act 390 wef 19 October 1989)
AKTA 807 Akta Cukai Perkhidmatan 2018 1 September 2018 [PU(B) 508/2018]
ACT 807 Service Tax Act 2018 1 September 2018 [PU(B) 508/2018]
AKTA 806 Akta Cukai Jualan 2018 1 September 2018 [PU(B) 506/2018]
ACT 806 Sales Tax Act 2018 1 September 2018 [PU(B) 506/2018]
AKTA 805 Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan (Pemansuhan) 2018 1 September 2018 [PU(B) 510/2018]
ACT 805 Goods And Services Tax (Repeal) Act 2018 1 September 2018 [PU(B) 510/2018]
AKTA 804 Akta Pergigian 2018 Belum Berkuat kuasa
ACT 804 Dental Act 2018 Not Yet In Force
AKTA 803 Akta Antiberita Tidak Benar 2018 11 April 2018 [PU(B) 174/2018]
ACT 803 Anti-Fake News Act 2018 11 April 2018 [PU(B) 174/2018]
AKTA 802 Akta Kemudahan Dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Warga Emas Swasta 2018 Belum Berkuat kuasa
ACT 802 Private Aged Healthcare Facilities And Services Act 2018 Not Yet In Force
AKTA 801 Akta Kewangan (No. 2) 2017 Seperti dinyatakan di dalam Akta kecuali s 20 - 23; 1 Januari 2018 [PU(B) 610/2017] - s 20, 21 dan 23; 1 Oktober 2018 [PU(B) 610/2017 - s 22]
ACT 801 Finance (No. 2) Act 2017 As provided in the Act except s 20 - 23; 1 January 2018 [PU(B) 610/2017] - s 20, 21 and 23; 1 October 2018 [PU(B) 610/2017] - s 22
AKTA 800 Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017 1 January 2018 [PU(B) 606/2017]
ACT 800 Employment Insurance System Act 2017 1 January 2018 [PU(B) 606/2017]
AKTA 799 Akta Agensi Kawalan Sempadan Malaysia 2017 29 Disember 2017 [PU(B) 595/2017]
ACT 799 Malaysian Border Security Agency Act 2017 29 December 2017 [PU(B) 595/2017]
ACT 798 Local Authorities (Conditions Of Service) Act 1964 (Revised 2017) 15 November 2017 pursuant to paragraph 6(1)(xxiii) of the Revision of Laws Act 1968 [Act 1]; Revised up to 1 November 2017; First enacted in 1968 as Act of Parliament No 9 of 1964
ACT 797 Sabah Ports Authority (Consequential Provisions) Act 1968 (Revised 2017) 15 November 2017 pursuant to paragraph 6(1)(xxiii) of the Revision of Laws Act 1968 [Act 1]; Revised up to 1 November 2017; First enacted in 1968 as Act No 25 of 1968
AKTA 796 Akta Kerja (Sekatan) 1968 (Disemak 2017) 16 November 2017 Tarikh yang ditetapkan untuk mula berkuat kuasanya edisi semakan ini menurut perenggan 6(1)(xxiii) Akta Penyemakan Undang-Undang 1968 [Akta 1]; Disemak semula pada 1 November 2017; Pertama kali diperbuat dalam tahun 1968 sebagai Akta Parlimen No 36 tahun 1968; Semakan Pertama - 1988 (Akta 353 mbp 3 November 1988)
ACT 796 Employment (Restriction) Act 1968 (Revised 2017) 15 November 2017 pursuant to paragraph 6(1)(xxiii) of the Revision of Laws Act 1968 [Act 1]; Revised up to 1 November 2017; First enacted in 1968 as Act of Parliament No 36 of 1968; First Revision - 1988 (Act 353 wef 3 November 1988)
AKTA 795 Akta Akses Kepada Sumber Biologi Dan Perkongsian Faedah 2017 Belum Berkuat kuasa
ACT 795 Access To Biological Resources And Benefit Sharing Act 2017 Not Yet In Force
AKTA 794 Akta Perempuan Bersuami Dan Anak-Anak (Penguatkuasaan Nafkah) 1968 (Disemak 2017) 16 Oktober 2017 Tarikh yang ditetapkan untuk mula berkuat kuasanya edisi semakan ini menurut perenggan 6(1)(xxiii) Akta Penyemakan Undang-Undang 1968 [Akta 1]; Disemak semula pada 2 Oktober 2017; Pertama kali diperbuat dalam tahun 1968 sebagai Akta Parlimen No 8 tahun 1968; Semakan Pertama - 1988 (Akta 356 mbp 1 Disember 1988)
ACT 794 Married Women And Children (Enforcement Of Maintenance) Act 1968 (Revised 2017) 16 October 2017 pursuant to paragraph 6(1)(xxiii) of the Revision of Laws Act 1968 [Act 1]; Revised up to 2 October 2017; First enacted in 1968 as Act of Parliament No 8 of 1968; First Revision - 1988 (Act 356 wef 1 December 1988)
AKTA 793 Akta Penanam Padi (Pengawalan Sewa Dan Jaminan Pemegangan) 1967 (Disemak 2017) 16 Oktober 2017 Tarikh yang ditetapkan untuk mula berkuat kuasanya edisi semakan ini menurut perenggan 6(1)(xxiii) Akta Penyemakan Undang-Undang 1968 [Akta 1]; Disemak semula pada 2 Oktober 2017; Pertama kali diperbuat dalam tahun 1967 sebagai Akta Parlimen No 43 tahun 1967; Semakan Pertama - 1994 (Akta 528 mbp 12 Disember 1994)
ACT 793 Padi Cultivators (Control Of Rent And Security Of Tenure) Act 1967 (Revised 2017) 16 October 2017 pursuant to paragraph 6(1)(xxiii) of the Revision of Laws Act 1968 [Act 1]; Revised up to 2 October 2017; First enacted in 1967 as Act of Parliament No 43 of 1967; First Revision - 1994 (Act 528 wef 12 December 1994)
AKTA 792 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 10 Julai 2017 [PU(B) 340/2017]
ACT 792 Sexual Offences Against Children Act 2017 10 July 2017 [PU(B) 340/2017]
AKTA 791 Akta Cukai Pelancongan 2017 1 Ogos 2017, PU(B) 398/2017 - Bahagian I, II, IV, X, seksyen 8 dan 9; 1 September 2017, PU(B) 398/2017 - Bahagian V, VI, VII, VIII, IX, seksyen 6 dan 7
ACT 791 Tourism Tax Act 2017 1 August 2017 [PU(B) 398/2017] - Parts I, II, IV and X, and sections 8 and 9; 1 September 2017 [PU(B) 398/2017] - Parts V, VI, VII, VIII and IX, and sections 6 and 7
AKTA 790 Akta Mahkamah (Kaedah-Kaedah Pemulaan Tindakan Sivil) 2017 15 July 2017 [PU(B) 341/2017]
ACT 790 Courts (Modes Of Commencement Of Civil Actions) Act 2017 15 July 2017 [PU(B) 341/2017]
AKTA 789 Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017 13 Jun 2017 [PU(B) 299/2017]
ACT 789 Self-Employment Social Security Act 2017 13 June 2017 [PU(B) 299/2017]
AKTA 788 Akta Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia 2017 19 Februari 2018 [PU(B) 88/2018]
ACT 788 Civil Aviation Authority Of Malaysia Act 2017 19 February 2018 [PU(B) 88/2018]
ACT 787 Akta Kesalahan Yang Berhubungan Dengan Anugerah 2017 25 Oktober 2017 [PU(B) 509/2017]
ACT 787 Offences Relating To Awards Act 2017 25 October 2017 [PU(B) 509/2017]

AMENDING ACTS
Number Title Date Coming Into Force Principal/Amending Act No
AKTA A1588 Akta Jalan, Parit Dan Bangunan (Pindaan) 2019 Belum berkuat kuasa ACT 133
ACT A1588 Street, Drainage And Building (Amendment) Act 2019 Not Yet In Force ACT 133
AKTA A1587 Akta Sewa Beli (Pindaan) 2019 Belum berkuat kuasa ACT 212
ACT A1587 Hire-Purchase (Amendment) Act 2019 Not Yet In Force ACT 212
AKTA A1586 Akta Kanak-Kanak Dan Orang Muda (Pekerjaan) (Pindaan) 2019 1 Februari 2019 [PU(B) 62/2019] ACT 350
ACT A1586 Children And Young Persons (Employment) (Amendment) Act 2019 1 February 2019 [PU(B) 62/2019] ACT 350
AKTA A1585 Akta Pengangkutan Jalan (Pindaan) 2019 Belum berkuat kuasa ACT 333
ACT A1585 Road Transport (Amendment) Act 2019 Not Yet In Force ACT 333
AKTA A1584 Akta Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Pindaan) 2019 Belum berkuat kuasa ACT 174
ACT A1584 Educational Institutions (Discipline) (Amendment) Act 2019 Not Yet In Force ACT 174
AKTA A1583 Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (Pindaan) 2019 Belum berkuat kuasa ACT 555
ACT A1583 Private Higher Educational Institutions (Amendment) Act 2019 Not Yet In Force ACT 555
AKTA A1582 Akta Universiti Dan Kolej Universiti (Pindaan) 2019 Belum berkuat kuasa ACT 30
ACT A1582 Universities And University Colleges (Amendment) Act 2019 Not Yet In Force ACT 30
AKTA A1581 Akta Eksais (Pindaan) 2018 2 Januari 2019 [PU(B) 7/2019] ACT 176
ACT A1581 Excise (Amendment) Act 2018 2 January 2019 [PU(B) 7/2019] ACT 176
AKTA A1580 Akta Kastam (Pindaan) (No. 2) 2018 2 Januari 2019 [PU(B) 6/2019] ACT 235
ACT A1580 Customs (Amendment) (No. 2) Act 2018 2 January 2019 [PU(B) 6/2019] ACT 235
AKTA A1579 Akta Cukai Perkhidmatan (Pindaan) 2018 2 Januari 2019 [PU(B) 5/2019] ACT 807
ACT A1579 Service Tax (Amendment) Act 2018 2 January 2019 [PU(B) 5/2019] ACT 807
AKTA A1578 Akta Cukai Jualan (Pindaan) 2018 2 Januari 2019 [PU(B) 4/2019] ACT 806
ACT A1578 Sales Tax (Amendment) Act 2018 2 January 2019 [PU(B) 4/2019] ACT 806
AKTA A1577 Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan (Pindaan) 2018 28 Disember 2018 ACT 445
ACT A1577 Labuan Business Activity Tax (Amendment) Act 2018 28 December 2018 ACT 445
AKTA A1576 Akta Cukai Pendapatan (Pindaan) 2018 28 Disember 2018 - s 2, 6, 7, 8, 9 dan 10; Tahun taksiran 2019 dan tahun-tahun taksiran yang berikutnya - s 3, 4 dan 5 ACT 53
ACT A1576 Income Tax (Amendment) Act 2018 28 December 2018 - s 2, 6, 7, 8, 9 and 10; Year of assessment 2019 and subsequent years of assessment - s 3, 4 and 5 ACT 53
AKTA A1575 Akta Perbekalan 2019 28 Disember 2018
ACT A1575 Supply Act 2019 28 December 2018
AKTA A1574 Akta Pengangkutan Awam Darat (Pindaan) 2018 1 Januari 2019 [PU(B) 733/2018] ACT 715
ACT A1574 Land Public Transport (Amendment) Act 2018 1 January 2019 [PU(B) 733/2018] ACT 715
AKTA A1573 Akta Perbekalan (Penguntukan Semula Peruntukan Perbelanjaan) 2018 2 Julai 2018
ACT A1573 Supply (Reallocation Of Appropriated Expenditure) Act 2018 2 July 2018
AKTA A1572 Akta Zon Bebas (Pindaan) 2018 1 September 2018 [PU(B) 512/2018] ACT 438
ACT A1572 Free Zones (Amendment) Act 2018 1 September 2018 [PU(B) 512/2018] ACT 438
AKTA A1571 Akta Kastam (Pindaan) 2018 1 September 2018 [PU(B) 511/2018] ACT 235
ACT A1571 Customs (Amendment) Act 2018 1 September 2018 [PU(B) 511/2018] ACT 235
ACT A1570 Akta Pembangunan Sukan (Pindaan) 2018 Belum berkuat kuasa ACT 576
ACT A1570 Sports Development (Amendment) Act 2018 Not Yet In Force ACT 576
AKTA A1569 Akta Timbang Tara (Pindaan) (No. 2) 2018 8 Mei 2018 [PU(B) 265/2018] ACT 646
ACT A1569 Arbitration (Amendment) (No. 2) Act 2018 8 May 2018 [PU(B) 265/2018] ACT 646
AKTA A1568 Akta Perkhidmatan Bomba (Pindaan) 2018 1 September 2018 [PU(B) 505/2018] ACT 341
ACT A1568 Fire Services (Amendment) Act 2018 1 September 2018 [PU(B) 505/2018] ACT 341
AKTA A1567 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (Pindaan) 2018 1 Oktober 2018 [PU(B) 541/2018] kecuali seksyen 4 ACT 694
ACT A1567 Malaysian Anti-Corruption Commission (Amendment) Act 2018 1 October 2018 [PU(B) 541/2018] except section 4 ACT 694
ACT A1566 Akta Had Masa (Pindaan) 2018 Belum berkuat kuasa ACT 254
ACT A1566 Limitation (Amendment) Act 2018 Not Yet In Force ACT 254
AKTA A1565 Akta Perbekalan Tambahan (2017) 2018 10 April 2018
ACT A1565 Supplementary Supply (2017) Act 2018 10 April 2018
AKTA A1564 Akta Pusat Jagaan (Pindaan) 2018 ACT 506
ACT A1564 Care Centres (Amendment) Act 2018 Not Yet In Force ACT 506

PU(A)
Number Title Date Coming Into Force Principal Act No
PU(A) 35/2019 Customs (Prohibition Of Imports) (Amendment) Order 2019 1 June 2019 PU(A) 103/2017
PU(A) 34/2019 Road Transport (Reservation Of Road As A Parking Place For The Vehicles Of Persons With Disabilities) (Federal Territory Of Kuala Lumpur) (Amendment) Order 2019 12 February 2019 PU(A) 58/2017
PU(A) 33/2019 Price Control And Anti-Profiteering (Determination Of Maximum Retail Price For Petrol And Diesel) (No. 2) Order 2019 9 February 2019 ACT 723
PU(A) 32/2019 Price Control And Anti-Profiteering (Determination Of Maximum Retail Price For Petrol And Diesel) Order 2019 [revoked By Pu(A) 33/2019] 5 February 2019 ACT 723
PU(A) 31/2019 Customs (Anti-Dumping Duties) (Revocation) Order 2019 9 February 2019 ACT 504; ACT 235
PU(A) 30/2019 Perintah Optik (Pindaan Jadual Kedua) 2019 1 Februari 2019 ACT 469
PU(A) 30/2019 Optical (Amendment Of Second Schedule) Order 2019 1 February 2019 ACT 469
PU(A) 29/2019 Perintah Optik (Pindaan Jadual Pertama) 2019 1 Februari 2019 ACT 469
PU(A) 29/2019 Optical (Amendment Of First Schedule) Order 2019 1 February 2019 ACT 469
PU(A) 28/2019 Road Traffic (Prohibition On Driving Of Goods Vehicles) Rules 2019 2 February 2019 ACT 333
PU(A) 27/2019 Malaysian Biofuel Industry (Blending Percentage And Mandatory Use) Regulations 2019 1 February 2019 ACT 666
PU(A) 26/2019 Price Control And Anti-Profiteering (Price Marking Of Price-Controlled Goods) Order 2019 30 January 2019 to 8 February 2019 ACT 723
PU(A) 21/2019 Malaysia Deposit Insurance Corporation (Provision Of Information On Deposit Insurance) (Amendment) Regulations 2019 1 August 2019 PU(A) 32/2011
PU(A) 20/2019 Perintah Tenaga Boleh Baharu (Pindaan Jadual) 2019 28 Januari 2019 ACT 725
PU(A) 20/2019 Renewable Energy (Amendment Of Schedule) Order 2019 28 January 2019 ACT 725
PU(A) 19/2019 Self-Employment Social Security (Rates Of Contribution For Bus Driver) Regulations 2019 1 February 2019 ACT 789
PU(A) 18/2019 Federal Roads (Sarawak) (Amendment) Order 2019 25 January 2019 PU(A) 551/1996
PU(A) 17/2019 Perisytiharan Oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan Timbalan Yang Di-Pertuan Agong 17 January 2019 ACT 000
PU(A) 16/2019 Federal Roads (West Malaysia) (Amendment) Order 2019 15 January 2019 PU(A) 401/1989
PU(A) 15/2019 National Heritage (Declaration Of Living Person As National Heritage) Order 2019 15 January 2019 ACT 645
PU(A) 14/2019 Wildlife Conservation (Exemption) Order 2019 15 January 2019 ACT 716
PU(A) 13/2019 Perintah Perdagangan Strategik (Pindaan Jadual) 2019 15 Januari 2019 ACT 708
PU(A) 13/2019 Strategic Trade (Amendment Of Schedule) Order 2019 15 January 2019 ACT 708
PU(A) 12/2019 Capital Markets And Services (Prescription Of Securities) (Digital Currency And Digital Token) Order 2019 15 January 2019 ACT 671
PU(A) 11/2019 Food (Amendment) Regulations 2019 12 January 2019 PU(A) 437/1985
PU(A) 10/2019 Perintah Dadah Berbahaya (Pindaan Jadual Pertama) 2019 11 Januari 2019 ACT 234
PU(A) 10/2019 Dangerous Drugs (Amendment Of First Schedule) Order 2019 11 January 2019 ACT 234
PU(A) 9/2019 Perintah Kesalahan Yang Berhubungan Dengan Anugerah (Pindaan Jadual Kedua) 2019 10 Januari 2019 ACT 787
PU(A) 9/2019 Offences Relating To Awards (Amendment Of Second Schedule) Order 2019 10 January 2019 ACT 787
PU(A) 8/2019 Perintah Racun (Pindaan Senarai Racun) 2019 10 Januari 2019 ACT 366
PU(A) 8/2019 Poisons (Amendment Of Poisons List) Order 2019 10 January 2019 ACT 366
PU(A) 7/2019 Perintah Pergigian (Pindaan Jadual Kedua) 2019 9 Januari 2019 ACT 51
PU(A) 7/2019 Dental (Amendment Of Second Schedule) Order 2019 9 January 2019 ACT 51
PU(A) 6/2019 Perintah Perubatan (Pindaan Jadual Kedua) 2019 5 Januari 2019 ACT 50
PU(A) 6/2019 Medical (Amendment Of Second Schedule) Order 2019 5 January 2019 ACT 50
PU(A) 5/2019 Passports (Exemption Of Visa To Tourist Who Is Citizen Of The People’s Republic Of China) Order 2019 1 January 2019 to 31 December 2019 ACT 150
PU(A) 4/2019 Passports (Exemption Of Visa To Tourist Who Is Citizen Of India) Order 2019 1 January 2019 to 31 December 2019 ACT 150
PU(A) 3/2019 Passports (Exemption Of Visa To Expatriate Who Is Citizen Of India) Order 2019 1 January 2019 to 31 December 2019 ACT 150
PU(A) 2/2019 Fees (Employment Pass, Visit Pass (Temporary Employment) And Work Pass) (Amendment) Order 2019 2 January 2019 PU(A) 479/1998
PU(A) 1/2019 Fees (Passports And Visas) (Amendment) Order 2019 2 January 2019 PU 189/1967
PU(A) 405/2018 Poisons (Psychotropic Substances) (Amendment) Regulations 2018 1 January 2019 PU(A) 66/1989
PU(A) 404/2018 Sales Tax (Goods Exempted From Tax) (Amendment) (No. 4) Order 2018 1 January 2019 PU(A) 219/2018
PU(A) 403/2018 Sales Tax (Persons Exempted From Payment Of Tax) (Amendment) (No. 2) Order 2018 1 January 2019 PU(A) 210/2018
PU(A) 402/2018 Sales Tax (Customs Ruling) (Amendment) Regulations 2018 1 January 2019 PU(A) 204/2018
PU(A) 401/2018 Sales Tax (Imposition Of Sales Tax In Respect Of Special Areas) (Amendment) Order 2018 1 January 2019 PU(A) 207/2018
PU(A) 400/2018 Sales Tax (Rates Of Tax) (Amendment) (No. 3) Order 2018 1 January 2019 PU(A) 221/2018
PU(A) 399/2018 Sales Tax (Amendment) Regulations 2018 1 January 2019 PU(A) 203/2018
PU(A) 398/2018 Service Tax (Amendment) (No. 3) Regulations 2018 1 January 2019 PU(A) 214/2018
PU(A) 396/2018 Income Tax (Exemption) (No. 2) 2015 (Amendment) Order 2018 1 July 2018 until 30 June 2021 except for para 2 and subpara 5(b); 31 December 2018 - para 2 and subpara 5(b) PU(A) 50/2015
PU(A) 395/2018 Income Tax (Exemption) (No. 17) 2016 (Amendment) Order 2018 16 October 2017 except para 2, subparas 3(a) and (b), and para 6; 1 May 2005 - para 2, subpara 3(a) and para 6; 11 August 2016 - subpara 3(b) PU(A) 371/2007

PU(B)
Number Title Date Coming Into Force Principal Act No
PU(B) 66/2019 Notice Of Proposed Revocation Of Reservation Of Land For Public Purpose For Lot 480781 Mukim Kuala Lumpur 8 February 2019 ACT 56/1965
PU(B) 65/2019 Notice Of Affirmative Final Administrative Review Determination Of An Anti-Dumping Duty With Regard To The Imports Of Hot Rolled Coils Originating Or Exported From The People’s Republic Of China And The Republic Of Indonesia 31 January 2019 ACT 504
PU(B) 64/2019 Notice Under Subregulation 11(5a) Polling Hours For The By-Election Of The State Legislative Assembly N.24 Semenyih In The State Of Selangor 31 January 2019 PU(A) 386/1981
PU(B) 63/2019 Notification Of Values Of Crude Petroleum Oil Under Section 12 1 February 2019 to 14 February 2019 ACT 235
PU(B) 62/2019 Appointment Of Date Of Coming Into Operation 31 January 2019 ACT A1586
PU(B) 61/2019 Results Of Contested Election And Statements Of The Poll After The Official Addition Of Votes For The By-Election Of P.078 Cameron Highlands 29 January 2019 PU(A) 386/1981
PU(B) 60/2019 Notice Of Completion Of Revision And Inspection Of Supplementary Electoral Rolls - Sarawak 29 January 2019 PU(A) 293/2002
PU(B) 59/2019 Notice Of Completion Of Revision And Inspection Of Supplementary Electoral Rolls - Sabah 29 January 2019 PU(A) 293/2002
PU(B) 58/2019 Notice Of Completion Of Revision And Inspection Of Supplementary Electoral Rolls - Labuan 29 January 2019 PU(A) 293/2002
PU(B) 57/2019 Notice Of Completion Of Revision And Inspection Of Supplementary Electoral Rolls - Johor 29 January 2019 PU(A) 293/2002
PU(B) 56/2019 Notice Of Completion Of Revision And Inspection Of Supplementary Electoral Rolls - Melaka 29 January 2019 PU(A) 293/2002
PU(B) 55/2019 Notice Of Completion Of Revision And Inspection Of Supplementary Electoral Rolls - Negeri Sembilan 29 January 2019 PU(A) 293/2002
PU(B) 54/2019 Notice Of Completion Of Revision And Inspection Of Supplementary Electoral Rolls - Putrajaya 29 January 2019 PU(A) 293/2002
PU(B) 53/2019 Notice Of Completion Of Revision And Inspection Of Supplementary Electoral Rolls - Kuala Lumpur 29 January 2019 PU(A) 293/2002
PU(B) 52/2019 Notice Of Completion Of Revision And Inspection Of Supplementary Electoral Rolls - Selangor 29 January 2019 PU(A) 293/2002
PU(B) 51/2019 Notice Of Completion Of Revision And Inspection Of Supplementary Electoral Rolls - Pahang 29 January 2019 PU(A) 293/2002
PU(B) 50/2019 Notice Of Completion Of Revision And Inspection Of Supplementary Electoral Rolls - Perak 29 January 2019 PU(A) 293/2002
PU(B) 49/2019 Notice Of Completion Of Revision And Inspection Of Supplementary Electoral Rolls - Pulau Pinang 29 January 2019 PU(A) 293/2002
PU(B) 48/2019 Notice Of Completion Of Revision And Inspection Of Supplementary Electoral Rolls - Terengganu 29 January 2019 PU(A) 293/2002
PU(B) 47/2019 Notice Of Completion Of Revision And Inspection Of Supplementary Electoral Rolls - Kelantan 29 January 2019 PU(A) 293/2002
PU(B) 46/2019 Notice Of Completion Of Revision And Inspection Of Supplementary Electoral Rolls - Kedah 29 January 2019 PU(A) 293/2002
PU(B) 45/2019 Notice Of Completion Of Revision And Inspection Of Supplementary Electoral Rolls - Perlis 29 January 2019 PU(A) 293/2002
PU(B) 44/2019 Notice Of Completion Of Revision And Inspection Of Supplementary Electoral Rolls - Parliament 29 January 2019 PU(A) 293/2002
PU(B) 43/2019 Appointment Of Member And Alternate Member Of The Authority 26 January 2019 ACT 231
PU(B) 42/2019 Appointment Of Probation Hostel 26 January 2019 ACT 611
PU(B) 41/2019 Appointment Of Probation Officers 28 January 2019 ACT 611
PU(B) 40/2019 Appointment Of Protectors 28 January 2019 ACT 611
PU(B) 39/2019 Appointment Of Authorized Officers 28 January 2019 ACT 308
PU(B) 38/2019 Appointment Of Protectors 28 January 2019 ACT 611
PU(B) 37/2019 Notification Of Values Of Palm Kernel Under Section 12 1 February 2019 to 28 February 2019 ACT 235
PU(B) 36/2019 Notice Of Intention To Designate Site As Heritage Site 23 January 2019 ACT 645
PU(B) 35/2019 Declaration Of Vacations Of The High Court In Malaya 23 January 2019 PU(A) 326/1985
PU(B) 34/2019 Notice Of Designation Of Site As Heritage Site 23 January 2019 ACT 645
PU(B) 33/2019 Notice Of Intention To Designate Site As Heritage Site 23 January 2019 ACT 645
PU(B) 32/2019 Notification Under Subregulation 3(3) For The Purpose Of By-Election For The Seat Of The State Assembly N.24 Semenyih In The State Of Selangor 19 January 2019 PU(A) 185/2003
PU(B) 31/2019 Notice To Hold A By-Election Of A Member Of The Legislative Assembly Of The State Of Selangor For The Constituency Of N.24 Semenyih 19 January 2019 PU(A) 386/1981
PU(B) 30/2019 Determination Of Electoral Roll For The By-Election Of N.24 Semenyih 19 January 2019 PU(A) 293/2002
PU(B) 29/2019 Notification Under Paragraph 3(1)(E) For The Purpose Of By-Election For The Seat Of The State Assembly N.24 Semenyih In The State Of Selangor 19 January 2019 PU(A) 185/2003
PU(B) 28/2019 Notice To Third Parties 18 January 2019 ACT 613
PU(B) 27/2019 Reservation Of Land For Public Purpose For Lot 201512 Mukim Setapak 18 January 2019 ACT 56/1965
PU(B) 26/2019 Reservation Of Land For Public Purpose For Lot 29066 Mukim Setapak 18 January 2019 ACT 56/1965
PU(B) 25/2019 Reservation Of Land For Public Purpose For Lot 80106 Mukim Ampang 18 January 2019 ACT 56/1965
PU(B) 24/2019 Appointment Of Authorized Officers 17 January 2019 ACT 308
PU(B) 23/2019 Appointment Of Probation Officers 17 January 2019 ACT 611
PU(B) 22/2019 Notification Of Values Of Crude Petroleum Oil Under Section 12 17 January 2019 to 31 January 2019 ACT 235
PU(B) 21/2019 Notice To Third Parties 16 January 2019 ACT 613
PU(B) 20/2019 Notice To Third Parties 16 January 2019 ACT 613
PU(B) 19/2019 Notice To Third Parties 16 January 2019 ACT 613
PU(B) 18/2019 Notice Of Contested Election By-Election Of The Dewan Rakyat Of P.078 Cameron Highlands For The State Of Pahang 15 January 2019 PU(A) 386/1981
PU(B) 17/2019 Appointment Of His Excellency The Yang Di-Pertua Negeri Of The State Of Sabah 1 January 2019 G.N. 623/1963