PRINCIPAL ACTS
Number Title Date Coming Into Force
AKTA 807 Akta Cukai Perkhidmatan 2018 1 September 2018 [PU(B) 508/2018]
ACT 807 Service Tax Act 2018 1 September 2018 [PU(B) 508/2018]
AKTA 806 Akta Cukai Jualan 2018 1 September 2018 [PU(B) 506/2018]
ACT 806 Sales Tax Act 2018 1 September 2018 [PU(B) 506/2018]
AKTA 805 Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan (Pemansuhan) 2018 1 September 2018 [PU(B) 510/2018]
ACT 805 Goods And Services Tax (Repeal) Act 2018 1 September 2018 [PU(B) 510/2018]
AKTA 804 Akta Pergigian 2018 Belum Berkuat kuasa
ACT 804 Dental Act 2018 Not Yet In Force
AKTA 803 Akta Antiberita Tidak Benar 2018 11 April 2018 [PU(B) 174/2018]
ACT 803 Anti-Fake News Act 2018 11 April 2018 [PU(B) 174/2018]
AKTA 802 Akta Kemudahan Dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Warga Emas Swasta 2018 Belum Berkuat kuasa
ACT 802 Private Aged Healthcare Facilities And Services Act 2018 Not Yet In Force
AKTA 801 Akta Kewangan (No. 2) 2017 Seperti dinyatakan di dalam Akta kecuali s 20 - 23; 1 Januari 2018 [PU(B) 610/2017] - s 20, 21 dan 23; 1 Oktober 2018 [PU(B) 610/2017 - s 22]
ACT 801 Finance (No. 2) Act 2017 As provided in the Act except s 20 - 23; 1 January 2018 [PU(B) 610/2017] - s 20, 21 and 23; 1 October 2018 [PU(B) 610/2017] - s 22
AKTA 800 Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017 1 January 2018 [PU(B) 606/2017]
ACT 800 Employment Insurance System Act 2017 1 January 2018 [PU(B) 606/2017]
AKTA 799 Akta Agensi Kawalan Sempadan Malaysia 2017 29 Disember 2017 [PU(B) 595/2017]
ACT 799 Malaysian Border Security Agency Act 2017 29 December 2017 [PU(B) 595/2017]
ACT 798 Local Authorities (Conditions Of Service) Act 1964 (Revised 2017) 15 November 2017 pursuant to paragraph 6(1)(xxiii) of the Revision of Laws Act 1968 [Act 1]; Revised up to 1 November 2017; First enacted in 1968 as Act of Parliament No 9 of 1964
ACT 797 Sabah Ports Authority (Consequential Provisions) Act 1968 (Revised 2017) 15 November 2017 pursuant to paragraph 6(1)(xxiii) of the Revision of Laws Act 1968 [Act 1]; Revised up to 1 November 2017; First enacted in 1968 as Act No 25 of 1968
AKTA 796 Akta Kerja (Sekatan) 1968 (Disemak 2017) 16 November 2017 Tarikh yang ditetapkan untuk mula berkuat kuasanya edisi semakan ini menurut perenggan 6(1)(xxiii) Akta Penyemakan Undang-Undang 1968 [Akta 1]; Disemak semula pada 1 November 2017; Pertama kali diperbuat dalam tahun 1968 sebagai Akta Parlimen No 36 tahun 1968; Semakan Pertama - 1988 (Akta 353 mbp 3 November 1988)
ACT 796 Employment (Restriction) Act 1968 (Revised 2017) 15 November 2017 pursuant to paragraph 6(1)(xxiii) of the Revision of Laws Act 1968 [Act 1]; Revised up to 1 November 2017; First enacted in 1968 as Act of Parliament No 36 of 1968; First Revision - 1988 (Act 353 wef 3 November 1988)
AKTA 795 Akta Akses Kepada Sumber Biologi Dan Perkongsian Faedah 2017 Belum Berkuat kuasa
ACT 795 Access To Biological Resources And Benefit Sharing Act 2017 Not Yet In Force
AKTA 794 Akta Perempuan Bersuami Dan Anak-Anak (Penguatkuasaan Nafkah) 1968 (Disemak 2017) 16 Oktober 2017 Tarikh yang ditetapkan untuk mula berkuat kuasanya edisi semakan ini menurut perenggan 6(1)(xxiii) Akta Penyemakan Undang-Undang 1968 [Akta 1]; Disemak semula pada 2 Oktober 2017; Pertama kali diperbuat dalam tahun 1968 sebagai Akta Parlimen No 8 tahun 1968; Semakan Pertama - 1988 (Akta 356 mbp 1 Disember 1988)
ACT 794 Married Women And Children (Enforcement Of Maintenance) Act 1968 (Revised 2017) 16 October 2017 pursuant to paragraph 6(1)(xxiii) of the Revision of Laws Act 1968 [Act 1]; Revised up to 2 October 2017; First enacted in 1968 as Act of Parliament No 8 of 1968; First Revision - 1988 (Act 356 wef 1 December 1988)
AKTA 793 Akta Penanam Padi (Pengawalan Sewa Dan Jaminan Pemegangan) 1967 (Disemak 2017) 16 Oktober 2017 Tarikh yang ditetapkan untuk mula berkuat kuasanya edisi semakan ini menurut perenggan 6(1)(xxiii) Akta Penyemakan Undang-Undang 1968 [Akta 1]; Disemak semula pada 2 Oktober 2017; Pertama kali diperbuat dalam tahun 1967 sebagai Akta Parlimen No 43 tahun 1967; Semakan Pertama - 1994 (Akta 528 mbp 12 Disember 1994)
ACT 793 Padi Cultivators (Control Of Rent And Security Of Tenure) Act 1967 (Revised 2017) 16 October 2017 pursuant to paragraph 6(1)(xxiii) of the Revision of Laws Act 1968 [Act 1]; Revised up to 2 October 2017; First enacted in 1967 as Act of Parliament No 43 of 1967; First Revision - 1994 (Act 528 wef 12 December 1994)
AKTA 792 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 10 Julai 2017 [PU(B) 340/2017]
ACT 792 Sexual Offences Against Children Act 2017 10 July 2017 [PU(B) 340/2017]
AKTA 791 Akta Cukai Pelancongan 2017 1 Ogos 2017, PU(B) 398/2017 - Bahagian I, II, IV, X, seksyen 8 dan 9; 1 September 2017, PU(B) 398/2017 - Bahagian V, VI, VII, VIII, IX, seksyen 6 dan 7
ACT 791 Tourism Tax Act 2017 1 August 2017 [PU(B) 398/2017] - Parts I, II, IV and X, and sections 8 and 9; 1 September 2017 [PU(B) 398/2017] - Parts V, VI, VII, VIII and IX, and sections 6 and 7
AKTA 790 Akta Mahkamah (Kaedah-Kaedah Pemulaan Tindakan Sivil) 2017 15 July 2017 [PU(B) 341/2017]
ACT 790 Courts (Modes Of Commencement Of Civil Actions) Act 2017 15 July 2017 [PU(B) 341/2017]
AKTA 789 Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017 13 Jun 2017 [PU(B) 299/2017]
ACT 789 Self-Employment Social Security Act 2017 13 June 2017 [PU(B) 299/2017]
AKTA 788 Akta Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia 2017 19 Februari 2018 [PU(B) 88/2018]
ACT 788 Civil Aviation Authority Of Malaysia Act 2017 19 February 2018 [PU(B) 88/2018]
ACT 787 Akta Kesalahan Yang Berhubungan Dengan Anugerah 2017 25 Oktober 2017 [PU(B) 509/2017]
ACT 787 Offences Relating To Awards Act 2017 25 October 2017 [PU(B) 509/2017]
AKTA 786 Akta Bank Pelaburan Infrastruktur Asia 2017 Akta ini mula berkuat kuasa pada tarikh Perjanjian mula berkuat kuasa bagi Kerajaan Malaysia menurut Perkara 58 Perjanjian
ACT 786 Asian Infrastructure Investment Bank Act 2017 This Act comes into operation on the date the Agreement comes into operation for the Government of Malaysia pursuant to Article 58 of the Agreement
AKTA 785 Akta Kewangan 2017 Akta Cukai Pendapatan 1967 [Akta 53] lihat s 3; Akta Petroleum (Cukai Pendapatan) 1967 [Akta 543] lihat s 30; Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976 [Akta 169] lihat s 34; Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990 [Akta 445] lihat s 37; Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014 [Akta 762] lihat s 40
ACT 785 Finance Act 2017 The Income Tax Act 1967 [Act 53] see s 3; The Petroleum (Income Tax) Act 1967 [Act 543] see s 30; The Real Property Gains Tax Act 1976 [Act 169] see s 34; The Labuan Business Activity Tax Act 1990 [Act 445] see s 37; The Goods and Services Tax Act 2014 [Act 762] see s 40
Bankruptcy Act 1967 (Now Known As The Insolvency Act 1967 [act 360]) 30 September 1967; Revised wef 31 December 1988
ACT 784 Akta Persekutuan Pengakap-Pengakap Malaysia (Pemerbadanan) 1968 (Disemak 2016) 17 November 2016 Tarikh yang ditetapkan untuk mula berkuat kuasanya edisi semakan ini menurut perenggan 6(1)(xxiii) Akta Penyemakan Undang-Undang 1968 [Akta 1]; Disemak semula pada 1 November 2016; Pertama kali diperbuat dalam tahun 1968 sebagai Akta Parlimen No 38 tahun 1968; Semakan Pertama - 1989 (Akta 409 mbp 14 Disember 1989)
ACT 784 Scouts Association Of Malaysia (Incorporation) Act 1968 (Revised 2016) 17 November 2016 pursuant to paragraph 6(1)(xxiii) of the Revision of Laws Act 1968 [Act 1]; Revised up to 1 November 2016; First enacted in 1968 as Act of Parliament No 38 of 1968; First Revision - 1989 (Act 409 wef 14 December 1989)
AKTA 783 Akta Akuan Berkanun 1960 (Disemak 2016) 17 November 2016 Tarikh yang ditetapkan untuk mula berkuat kuasanya edisi semakan ini menurut perenggan 6(1)(xxiii) Akta Penyemakan Undang-Undang 1968 [Akta 1]; Disemak semula pada 1 November 2016; Pertama kali diperbuat pada tahun 1960 sebagai Akta No 20 of 1960; Semakan pertama - 1969 (Akta No 13 mbp 14 April 1970)
ACT 783 Statutory Declarations Act 1960 (Revised 2016) 17 November 2016 pursuant to paragraph 6(1)(xxiii) of the Revision of Laws Act 1968 [Act 1]; Revised up to 1 November 2016; First enacted in 1960 as Act No 20 of 1960; First Revision - 1969 (Act No 13 wef 14 April 1970)
AKTA 782 Akta Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia 2016 1 October 2016

AMENDING ACTS
Number Title Date Coming Into Force Principal/Amending Act No
ACT A1573 Supply (Reallocation Of Appropriated Expenditure) Act 2018 2 July 2018
AKTA A1572 Akta Zon Bebas (Pindaan) 2018 1 September 2018 [PU(B) 512/2018] ACT 438
ACT A1572 Free Zones (Amendment) Act 2018 1 September 2018 [PU(B) 512/2018] ACT 438
AKTA A1571 Akta Kastam (Pindaan) 2018 1 September 2018 [PU(B) 511/2018] ACT 235
ACT A1571 Customs (Amendment) Act 2018 1 September 2018 [PU(B) 511/2018] ACT 235
ACT A1570 Akta Pembangunan Sukan (Pindaan) 2018 Belum berkuat kuasa ACT 576
ACT A1570 Sports Development (Amendment) Act 2018 Not Yet In Force ACT 576
AKTA A1569 Akta Timbang Tara (Pindaan) (No. 2) 2018 8 Mei 2018 [PU(B) 265/2018] ACT 646
ACT A1569 Arbitration (Amendment) (No. 2) Act 2018 8 May 2018 [PU(B) 265/2018] ACT 646
AKTA A1568 Akta Perkhidmatan Bomba (Pindaan) 2018 1 September 2018 [PU(B) 505/2018] ACT 341
ACT A1568 Fire Services (Amendment) Act 2018 1 September 2018 [PU(B) 505/2018] ACT 341
AKTA A1567 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (Pindaan) 2018 1 Oktober 2018 [PU(B) 541/2018] kecuali seksyen 4 ACT 694
ACT A1567 Malaysian Anti-Corruption Commission (Amendment) Act 2018 1 October 2018 [PU(B) 541/2018] except section 4 ACT 694
ACT A1566 Akta Had Masa (Pindaan) 2018 Belum berkuat kuasa ACT 254
ACT A1566 Limitation (Amendment) Act 2018 Not Yet In Force ACT 254
AKTA A1565 Akta Perbekalan Tambahan (2017) 2018 10 April 2018
ACT A1565 Supplementary Supply (2017) Act 2018 10 April 2018
AKTA A1564 Akta Pusat Jagaan (Pindaan) 2018 ACT 506
ACT A1564 Care Centres (Amendment) Act 2018 Not Yet In Force ACT 506
AKTA A1563 Akta Timbang Tara (Pindaan) 2018 28 Februari 2018 [PU(B) 101/2018] ACT 646
ACT A1563 Arbitration (Amendment) Act 2018 28 February 2018 [PU(B) 101/2018] ACT 646
AKTA A1562 Akta Industri Pelancongan (Pindaan) 2018 Belum berkuat kuasa ACT 482
ACT A1562 Tourism Industry (Amendment) Act 2018 Not Yet In Force ACT 482
AKTA A1561 Akta Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (Pindaan) 2018 11 Januari 2018 ACT 633
ACT A1561 Malaysian Maritime Enforcement Agency (Amendment) Act 2018 11 January 2018 ACT 633
AKTA A1560 Akta Perbadanan Harta Intelek Malaysia (Pindaan) 2018 11 Januari 2018 ACT 617
ACT A1560 Intellectual Property Corporation Of Malaysia (Amendment) Act 2018 11 January 2018 ACT 617
AKTA A1559 Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia (Pindaan) 2018 9 Februari 2018 [PU(B) 66/2018] ACT 771
ACT A1559 Malaysian Aviation Commission (Amendment) Act 2018 9 February 2018 [PU(B) 66/2018] ACT 771
AKTA A1558 Akta Dadah Berbahaya (Pindaan) 2017 15 Mac 2018 [PU(B) 127/2018] ACT 234
ACT A1558 Dangerous Drugs (Amendment) Act 2017 15 March 2018 [PU(B) 127/2018] ACT 234
AKTA A1557 Akta Perbekalan 2018 30 Disember 2017
ACT A1557 Supply Act 2018 30 December 2017
AKTA A1556 Akta Cukai Pendapatan (Pindaan) 2017 30 Disember 2017 ACT 53
ACT A1556 Income Tax (Amendment) Act 2017 30 December 2017 ACT 53
AKTA A1555 Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan (Pindaan) (No. 2) 2017 30 Disember 2017 ACT 445
ACT A1555 Labuan Business Activity Tax (Amendment) (No. 2) Act 2017 30 December 2017 ACT 445
AKTA A1554 Akta Agensi Pekerjaan Swasta (Pindaan) 2017 1 Februari 2018 [PU(B) 51/2018] ACT 246
ACT A1554 Private Employment Agencies (Amendment) Act 2017 1 February 2018 [PU(B) 51/2018] ACT 246
AKTA A1553 Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (Pindaan) 2017 12 Julai 2018 [PU(B) 378/2018] ACT 334
ACT A1553 Commercial Vehicles Licensing Board (Amendment) Act 2017 12 July 2018 [PU(B) 378/2018] ACT 334
AKTA A1552 Akta Pengangkutan Awam Darat (Pindaan) 2017 12 Julai 2018 [PU(B) 377/2018] ACT 715
ACT A1552 Land Public Transport (Amendment) Act 2017 12 July 2018 [PU(B) 377/2018] ACT 715
AKTA A1551 Akta Perkapalan Saudagar (Pindaan) 2017 Belum berkuat kuasa ORD 70/1952
ACT A1551 Merchant Shipping (Amendment) Act 2017 Not Yet In Force ORD 70/1952
AKTA A1550 Akta Penilai, Pentaksir Dan Ejen Harta Tanah (Pindaan) 2017 2 Januari 2018 [PU(B) 605/2017] ACT 242
ACT A1550 Valuers, Appraisers And Estate Agents (Amendment) Act 2017 2 January 2018 [PU(B) 605/2017] ACT 242
AKTA A1549 Akta Pencegahan Jenayah (Pindaan) 2017 15 Disember 2017 [PU(B) 577/2017] ACT 297
ACT A1549 Prevention Of Crime (Amendment) Act 2017 15 December 2017 [PU(B) 577/2017] ACT 297
AKTA A1548 Akta Bantuan Guaman (Pindaan) 2017 1 Disember 2017 [PU(B) 562/2017] ACT 26

PU(A)
Number Title Date Coming Into Force Principal Act No
PU(A) 258/2018 Stamp Duty (Exemption) (No. 2) Order 2018 1 January 2019 ACT 378
PU(A) 257/2018 Road Transport (Prohibition Of Use Of Road) (Federal Roads) (No. 10) Order 2018 12 October 2018 ACT 333
PU(A) 256/2018 National Skills Development (Waiver Of Fee To Student With Special Needs) Regulations 2018 1 June 2018 ACT 652
PU(A) 255/2018 Service Tax (Amendment) (No. 2) Regulations 2018 9 October 2018 PU(A) 214/2018
PU(A) 254/2018 Sales Tax (Rates Of Tax) (Amendment) (No. 2) Order 2018 9 October 2018 PU(A) 221/2018
PU(A) 253/2018 Sales Tax (Goods Exempted From Tax) (Amendment) (No. 3) Order 2018 9 October 2018 PU(A) 219/2018
PU(A) 252/2018 Employment Insurance System (Registration And Contribution) (Amendment) Regulations 2018 1 November 2018 PU(A) 452/2017
PU(A) 251/2018 Income Tax (Exemption) (No. 3) Order 2018 Year of assessment 2017 until the year of assessment 2020 ACT 53
PU(A) 250/2018 Customs (Anti-Dumping Duties) (No. 2) Order 2016 (Amendment) 2018 1 April 2017 to 23 May 2021 PU(A) 144/2016
PU(A) 249/2018 Customs (Anti-Dumping Duties) Order 2016 (Amendment) 2018 1 April 2017 to 23 January 2021 PU(A) 11/2016
PU(A) 248/2018 Customs (Anti-Dumping Duties) (No. 2) Order 2015 (Amendment) 2018 1 April 2017 to 13 March 2020 PU(A) 45/2015
PU(A) 247/2018 Customs (Anti-Dumping Duties) Order 2015 (Amendment) 2018 1 April 2017 to 13 February 2020 PU(A) 24/2015
PU(A) 246/2018 Customs (Anti-Dumping Duties) Order 2014 (Amendment) 2018 1 April 2017 to 29 March 2019 PU(A) 81/2014
PU(A) 245/2018 Customs (Anti-Dumping Duties) (No. 4) Order 2013 (Amendment) 2018 1 April 2017 to 4 January 2019 PU(A) 390/2013
PU(A) 244/2018 Customs (Anti-Dumping Duties) (No. 3) Order 2013 (Amendment) 2018 1 April 2017 to 15 November 2018 PU(A) 339/2013
PU(A) 243/2018 Customs (Anti-Dumping Duties) (Expedited Review) (No. 2) Order 2014 (Amendment) 2018 1 April 2017 to 15 November 2018 PU(A) 258/2014
PU(A) 242/2018 Customs (Anti-Dumping Duties) (Administrative Review) Order 2016 (Amendment) 2018 1 April 2017 to 29 March 2019 PU(A) 239/2016
PU(A) 241/2018 Fees (Employment Pass, Visit Pass (Temporary Employment) And Work Pass) (Amendment) Order 2018 1 October 2018 PU(A) 479/1998
PU(A) 240/2018 Moneylenders (Compounding Of Offences) (Amendment) Regulations 2018 1 October 2018 PU(A) 401/2003
PU(A) 239/2018 Sales Tax (Persons Exempted From Payment Of Tax) (Amendment) Order 2018 1 October 2018 PU(A) 210/2018
PU(A) 238/2018 Revision Of Laws (Rectification Of Criminal Procedure Code) Order 2018 26 September 2018 ACT 593
PU(A) 237/2018 Co-Operative Societies (Assumption Of Control) (Reappointment) (No. 2) Order 2018 19 September 2018 ACT 502
PU(A) 236/2018 Passports (Exemption Of Visa To Citizen Of The Kingdom Of Saudi Arabia) Order 2018 15 September 2018 ACT 150
PU(A) 235/2018 Perintah Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri (Pindaan Jadual Kedua) 2018 14 Jun 2017 ACT 789
PU(A) 235/2018 Self-Employment Social Security (Amendment Of Second Schedule) Order 2018 14 June 2017 ACT 789
PU(A) 234/2018 Sales Tax (Goods Exempted From Tax) (Amendment) (No. 2) Order 2018 6 September 2018 PU(A) 219/2018
PU(A) 233/2018 Sales Tax (Rates Of Tax) (Amendment) Order 2018 6 September 2018 PU(A) 221/2018
PU(A) 232/2018 Service Tax (Imposition Of Tax For Taxable Service In Respect Of Designated Areas And Special Areas) (Amendment) Order 2018 6 September 2018 PU(A) 212/2018
PU(A) 231/2018 Service Tax (Amendment) Regulations 2018 6 September 2018 PU(A) 214/2018
PU(A) 230/2018 Education (National Education Advisory Council) (Amendment) Regulations 2018 7 September 2018 PU(A) 457/2012
PU(A) 229/2018 Perintah Pergigian (Pindaan Jadual Kedua) (No. 3) 2018 5 September 2018 ACT 51
PU(A) 229/2018 Dental (Amendment Of Second Schedule) (No. 3) Order 2018 5 September 2018 ACT 51
PU(A) 228/2018 Sales Tax (Goods Exempted From Tax) (Amendment) Order 2018 1 September 2018 PU(A) 219/2018
PU(A) 227/2018 Excise Duties (Amendment) Order 2018 1 September 2018 PU(A) 92/2017
PU(A) 226/2018 Customs Duties (Amendment) Order 2018 1 September 2018 PU(A) 5/2017
PU(A) 225/2018 Price Control And Anti-Profiteering (Determination Of Maximum Price) (No. 3) Order 2018 1 September 2018 ACT 723
PU(A) 224/2018 Customs Duties (Goods Of Asean Countries Origin) (Asean Harmonised Tariff Nomenclature And Asean Trade In Goods Agreement) (Amendment) Order 2018 1 September 2018 PU(A) 100/2017
PU(A) 223/2018 Customs (Prohibition Of Imports) (Amendment) (No. 2) Order 2018 1 September 2018 PU(A) 103/2017
PU(A) 222/2018 Customs (Prohibition Of Exports) (Amendment) (No. 2) Order 2018 1 September 2018 PU(A) 102/2017
PU(A) 221/2018 Sales Tax (Rates Of Tax) Order 2018 1 September 2018 ACT 806
PU(A) 220/2018 Sales Tax (Compounding Of Offences) Regulations 2018 1 September 2018 ACT 806
PU(A) 219/2018 Sales Tax (Goods Exempted From Tax) Order 2018 1 September 2018 ACT 806
PU(A) 218/2018 Service Tax (Compounding Of Offences) Regulations 2018 1 September 2018 ACT 807
PU(A) 217/2018 Customs (Amendment) Regulations 2018 1 September 2018 PU(A) 162/1977
PU(A) 216/2018 Customs Duties (Exemption) (Amendment) (No. 3) Order 2018 1 September 2018 PU(A) 445/2017
PU(A) 215/2018 Customs Regulations (Appeal Tribunal) (Amendment) 2018 1 September 2018 PU(A) 210/2007
PU(A) 214/2018 Service Tax Regulations 2018 1 September 2018 ACT 807
PU(A) 213/2018 Service Tax (Rate Of Tax) Order 2018 1 September 2018 ACT 807
PU(A) 212/2018 Service Tax (Imposition Of Tax For Taxable Service In Respect Of Designated Areas And Special Areas) Order 2018 1 September 2018 ACT 807
PU(A) 211/2018 Service Tax (Customs Ruling) Regulations 2018 1 September 2018 ACT 807

PU(B)
Number Title Date Coming Into Force Principal Act No
PU(B) 573/2018 Notification Of Values Of Crude Petroleum Oil Under Section 12 11 October 2018 to 24 October 2018 ACT 235
PU(B) 572/2018 Notice To Third Parties 11 October 2018 ACT 613
PU(B) 571/2018 Notice To Third Parties 11 October 2018 ACT 613
PU(B) 570/2018 Notice To Third Parties 11 October 2018 ACT 613
PU(B) 569/2018 Exemption Under Subsection 2a(2) 9 October 2018 ACT 400
PU(B) 568/2018 Appointment Of Members And Alternate Members Of The Board 6 October 2018 ACT 582
PU(B) 567/2018 Appointment Of Chairman Of A Divison Of The Industrial Court Specified in column (2) of the Schedule ACT 177
PU(B) 566/2018 Notification Of Establishment Of Welfare Home 5 October 2018 ACT 183
PU(B) 565/2018 Appointment And Revocation Of Appointment Of The Members Of The Competition Commission 5 October 2018 ACT 713
PU(B) 564/2018 Notification Of Application For Registration Of New Plant Variety And Grant Of Breeder’s Right - Zanmuchic 4 October 2018 ACT 634
PU(B) 563/2018 Notification Of Application For Registration Of New Plant Variety And Grant Of Breeder’s Right - Delizarita Dark 4 October 2018 ACT 634
PU(B) 562/2018 Notification Of Application For Registration Of New Plant Variety And Grant Of Breeder’s Right - Delipaladov Sunny 4 October 2018 ACT 634
PU(B) 561/2018 Notification Of Application For Registration Of New Plant Variety And Grant Of Breeder’s Right - Delibonbon Yellow 4 October 2018 ACT 634
PU(B) 560/2018 Notification Of Application For Registration Of New Plant Variety And Grant Of Breeder’s Right - Delibonbon Orange 4 October 2018 ACT 634
PU(B) 559/2018 Notification Of Application For Registration Of New Plant Variety And Grant Of Breeder’s Right - Delibonbon Dark 4 October 2018 ACT 634
PU(B) 558/2018 Notification Of Application For Registration Of New Plant Variety And Grant Of Breeder’s Right - Dekzariah 4 October 2018 ACT 634
PU(B) 557/2018 Notification Of Application For Registration Of New Plant Variety And Grant Of Breeder’s Right - Dekyuki 4 October 2018 ACT 634
PU(B) 556/2018 Notification Of Application For Registration Of New Plant Variety And Grant Of Breeder’s Right - Dekyoshi 4 October 2018 ACT 634
PU(B) 555/2018 Notification Of Application For Registration Of New Plant Variety And Grant Of Breeder’s Right - Dekmacaron 4 October 2018 ACT 634
PU(B) 554/2018 Notification Of Application For Registration Of New Plant Variety And Grant Of Breeder’s Right - Dekkonpeito 4 October 2018 ACT 634
PU(B) 553/2018 Notification Of Application For Registration Of New Plant Variety And Grant Of Breeder’s Right - Dekkiyoko 4 October 2018 ACT 634
PU(B) 552/2018 Notification Of Application For Registration Of New Plant Variety And Grant Of Breeder’s Right - Dekbomber Green 4 October 2018 ACT 634
PU(B) 551/2018 Notice Of Designation Of Site As Heritage Site 3 October 2018 ACT 645
PU(B) 550/2018 Notice Of Intention To Designate Site As Heritage Site 3 October 2018 ACT 645
PU(B) 549/2018 Notice Of Intention To Designate Site As Heritage Site 3 October 2018 ACT 645
PU(B) 548/2018 Notice To Third Parties 3 October 2018 ACT 613
PU(B) 547/2018 Notice Of Contested Election - By-Election Of The Dewan Rakyat Of P.132 Port Dickson For The State Of Negeri Sembilan 2 October 2018 PU(A) 386/1981
PU(B) 546/2018 Appointment And Revocation Of Appointment Of Members And Alternate Members Of The Board 2 October 2018 ACT 551
PU(B) 545/2018 Notice Under Section 70 29 September 2018 ACT 333
PU(B) 544/2018 Appointment Of Commissioner Of Heritage 15 June 2018 to 14 June 2020 ACT 645
PU(B) 543/2018 Notice Of Impending Termination Of The Imposition Of Anti-Dumping Duties On Imports Of Cellulose Fibre Reinforced Cement Flat And Pattern Sheets Originating Or Exported From The Kingdom Of Thailand 29 September 2018 PU(A) 233/1994
PU(B) 542/2018 Notice To Third Parties 28 September 2018 ACT 613
PU(B) 541/2018 Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa 28 September 2018 ACT A1567
PU(B) 541/2018 Appointment Of Date Of Coming Into Operation 28 September 2018 ACT A1567
PU(B) 540/2018 Notification Of Values Of Palm Kernel Under Section 12 1 October 2018 to 31 October 2018 ACT 235
PU(B) 539/2018 Notice Under Subregulation 11(5a) Polling Hours For The By-Election Of The Dewan Rakyat P.132 Port Dickson In The State Of Negeri Sembilan 26 September 2018 PU(A) 386/1981
PU(B) 538/2018 Notification Of Values Of Crude Petroleum Oil Under Section 12 27 September 2018 to 10 October 2018 ACT 235
PU(B) 537/2018 Appointment Of Notary Public Specified in column (3) of the Schedule ACT 115
PU(B) 536/2018 Appointment Of Registrar General 1 April 2018 ACT 685
PU(B) 535/2018 Appointment Of Registrar General 23 May 2018 ACT 685
PU(B) 534/2018 Revocation Of Appointment Of Members Of The Social Security Organization Board 1 June 2018 ACT 4
PU(B) 533/2018 Appointment Of Principal Assistant Director Of Industrial Relations 19 February 2018 ACT 177
PU(B) 532/2018 Notice To Hold A By-Election Of A Member Of The Dewan Rakyat Of The State Of Negeri Sembilan For The Constituency Of P.132 Port Dickson 21 September 2018 PU(A) 386/1981
PU(B) 531/2018 Notification Under Subregulation 3(3) For The Purpose Of By-Election For The Seat Of The Dewan Rakyat P.132 Port Dickson In The State Of Negeri Sembilan 21 September 2018 PU(A) 185/2003
PU(B) 530/2018 Determination Of Electoral Roll For The By-Election Of P.132 Port Dickson 21 September 2018 PU(A) 293/2002
PU(B) 529/2018 Notification Of Values Of Crude Palm Oil Under Section 12 1 October 2018 to 31 October 2018 ACT 235
PU(B) 528/2018 Notification Under Section 60 15 July 2018 to 15 August 2018 ACT 206
PU(B) 527/2018 Notification Under Section 60 2 August 2018 to 3 August 2018 ACT 206
PU(B) 526/2018 Notification Under Paragraph 3(1)(E) For The Purpose Of By-Election For The Seat Of The Dewan Rakyat P.132 Port Dickson In The State Of Negeri Sembilan 20 September 2018 PU(A) 185/2003
PU(B) 525/2018 Returns And Statements Of Election Expenses - Selangor 19 September 2018 ACT 5